Öppettider Hitta hit +46 10 175 00 70 Broschyr Bli kontaktad

Sekretesspolicy

Denna Integritetspolicy förklarar hur Personuppgifter (”Personuppgifter”) ges av dig till – och samlas in av – IVECO Sweden AB (”vi”, ”oss”, ”vår”, eller ”Företaget”) genom denna webbplats kommer behandlas i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar. Vi är angelägna om att skydda och respektera din integritet.

1. HUR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som kan samlas in, behandlas och lagras är följande:

 • a. Personuppgifter som tillhandahållas av dig till oss för att du ska kunna ta emot en viss tjänst eller som en del av ett affärsförhållande (som identitets- och kontaktuppgifter, professionella data,)
 • b. webbläsardata eller data som erhålls genom att du interagerar med vår webbplats
 • c. cookies (se Cookies policy i länken ovan, https://www.iveco.com/sweden/Documents/CNHInd_CookiePolicy.pdf vilken förklarar användningen av cookies och andra medel för spårning av webbanvändning via vår webbplats)

Vanligtvis kommer du ha tillhandahållit sådana Personuppgifter till oss, men i vissa fall kan vi samla in Personuppgifter om dig från en tredje part eller från allmänna register. Vi skyddar Personuppgifter som erhållits från sådan tredje part enligt de rutiner som beskrivs i denna Integritetspolicy.

2. HUR VI ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som samlats in kan behandlas av oss för följande ändamål:

 1. Genomföra dina önskemål genom att ge information om våra produkter, tjänster, erbjudanden och vårt kommersiella nätverk.
 2. Som ett led i vår strävan att etablera, upprätthålla och förbättra vårt förhållande med dig.
 3. Efter specifikt medgivande, för att skicka kommersiella meddelanden och nyhetsbrev samt marknadsföring av våra produkter och tjänster eller genomföra marknadsundersökningar. Alla dessa aktiviteter kan göras med fysiska, genom automatiserade eller elektroniska kommunikationsvägar inklusive post eller e-post, telefon (t.ex. automatiserade telefonsamtal, SMS, MMS, fax) och på andra sätt (t.ex. webbplatser, mobilappar) – ”Marknadsföring”.
 4. Efter specifikt medgivande kan Personuppgifter förmedlas till våra dotterbolag och samarbetspartner samt vårt nätverk av auktoriserade återförsäljare och distributörer. Sådana partner kommer behandla Personuppgifter i syfte att skicka företagsmeddelanden samt för marknadsföring av deras produkter och tjänster eller för att utföra marknadsundersökning – ”Tredjepartsmarknadsföring”.

Personuppgifter samlas in och behandlas på grundval av avtalet och vårt explicita och legitima intresse för behandlingen under punkterna (i), (ii) och föremål för ditt uttryckliga samtycke för marknadsföringsändamålen som anges under (iii), (iv). Observera att om du har gett ditt samtycke kan du dra tillbaka det när som helst.Personuppgifter kan behandlas elektroniskt inom IT-system, och manuellt, i pappersform. Personuppgifter kommer behandlas och lagras för dess hela livscykel, för att säkerställa dess säkerhet och sekretess i enlighet med principer för rättvisa, laglighet och transparens och i enlighet med bestämmelser i tillämpliga lagar och förordningar.

3. KONSEKVENSER AV ATT INTE TILLHANDAHÅLLA PERSONUPPGIFTER

Det är aldrig obligatoriskt att lämna Personuppgifter. Att inte lämna Personuppgifter som behövs för att tillhanda en tjänst eller produkt och som markeras som obligatoriska kan hindra oss från att tillhandahålla den nödvändiga tjänsten eller produkten eller kan resultera i undermålig leverans av den önskade tjänsten eller produkten. Å andra sidan, att inte lämna Personuppgifter vilkas tillhandahållande markeras som icke-obligatoriskt kommer ge dig tillgång till tjänsten eller erhållandet av produkten ändå.

4. HUR VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi är en del av CNH Industrial Group, en global ledare i kapitalvaruindustrin. Personuppgifter kan delas och förmedlas till våra dotterbolag och partners till CNH Industrial Group, pålitliga externa parter, tjänsteleverantörer, auktoriserade återförsäljare och distributörer och affärspartner, med bas i och utanför Europeiska unionen, vilka är under specifika avtalsskyldigheter och kan använda dem enbart för att uppfylla de syften som anges ovan.

CNH Industrial-koncernens dotterbolag i USA efterlever EU-USA sekretesskydd och Schweiz-USA Sekretesskyddsramverk enligt Förenta staternas Handelsdepartement om insamling, användning och lagring av personuppgifter från Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz till Förenta staterna.

Överföringen av personuppgifter till CNH Industrial-koncernens dotterbolag i Usa underställs sekretesskyddscertifiering och efterlevnad av CNH Industrial sekretesspolicy, som finns tillgänglig här: http://cnhindustrial.com/en-us/governance/policies_and_guidelines/Pages/corporate_policies.aspx

För att läsa mer om Sekretesskyddsprogrammet och för att visa certifieringen för CNH Industrial-koncernens amerikanska dotterbolag, besök www.privacyshield.gov.

Personuppgifter kan förmedlas till tredje part för att efterleva rättsliga förpliktelser, för att sköta och upprätthålla vår och CNH Industrial Groups säkerhet, skydda våra och CNH Industrial Groups rättigheter eller egendom, för att svara på order från allmänna myndigheter, eller för att utöva våra rättigheter i domstol.

5. HUR VI ÖVERFÖR DINA PERSONUPPGIFTER

För att utföra behandling av Personuppgifter som anges ovan kan vi överföra Personuppgifter i länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), inklusive lagra sådana Personuppgifter i digitala eller fysiska databaser som hanteras av organ som agerar på våra vägnar. Databashantering och behandling av Personuppgifter begränsas till ändamålen för behandling och utförs i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och -förordningar.

Om Personuppgifter överförs utanför EES kommer företaget använda alla lämpliga avtalsmässiga åtgärder för att garantera lämpligt skydd av Personuppgifter, inklusive – bland annat – överenskommelser baserade på standardklausuler för dataskydd som antagits av Europeiska kommissionen som är tillämpliga för överföring av Personuppgifter utanför EES.

6. LAGRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi lagrar dina Personuppgifter i våra system och arkiv så länge som behövs för att fullfölja de ändamål som beskrivs i denna Integritetspolicy med hänsyn till, där så är tillämpligt, juridiska och avtalsmässiga krav.

När Personuppgifter inte längre behövs för de ändamål för vilka de behandlas raderas de eller lagras i en form som inte medger att den Personuppgifterna syftar på kan identifieras, förutsatt att vi inte är förpliktigade enligt lag eller har tillstånd att inneha sådana Personuppgifter. Vi kan fortsätta att lagra Personuppgifter en längre period, vilket kan vara nödvändigt för att skydda våra intressen med hänsyn till möjligt skadeståndsansvar i anslutning till tillhandahållandet av tjänsterna eller produkterna eller till behandlingen av Personuppgifter.

Personuppgifter som behandlas i marknadsföringssyfte kommer lagras till du drar tillbaka ditt samtycke och, under alla omständigheter, i överensstämmelse med ovan nämnda principer som anges av relevanta dataskyddsmyndigheter i detta hänseende.

7. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

IVECO Sweden AB med säte på Diabasgatan 1, 254 68 Helsingborg är ansvarigt för de Personuppgifter det samlar in, behandlar och lagrar inom ramen för denna Integritetspolicy.

8. DINA RÄTTIGHETER AVSEENDE DINA PERSONUPPGIFTER

Du kan utöva dina rättigheter så som definieras av tillämpliga lagar och förordningar, bland annat:

 • Rätt till tillgång: rätt att från Personuppgiftsansvarig få bekräftelse om huruvida dina Personuppgifter behandlas, och, om så är fallet, begära åtkomst till dina Personuppgifter.
 • Rätt till rättelse: rätt att från Personuppgiftsansvarig erhålla rättelse av Personuppgifter som du anser är inkorrekta och att få inkompletta uppgifter kompletterade, inklusive genom att ge en kompletterande redogörelse.
 • Rätt till radering: rätt att få dina Personuppgifter raderade utan oskäligt dröjsmål, när begäran sker i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.
 • Rätt att invända mot behandling av Personuppgifter: rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina Personuppgifter baserat på Personuppgiftsansvarigs legitima intresse.
 • Rätt att begränsa behandlingen av Personuppgifter: rätt att från den Personuppgiftsansvarige erhålla en begränsning av behandlingsaktiviteter när Personuppgifternas riktighet och precision bestrids, och för den tid som behövs för att den Personuppgiftsansvarige ska kontrollera Personuppgifternas riktighet.
 • Rätt till dataportabilitet: rätt att erhålla de Personuppgifter du gett till den Personuppgiftsansvarige på ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa Personuppgifter till en annan Personuppgiftsansvarig utan hinder från den Personuppgiftsansvarige, särskilt under följande förhållanden: behandlingen baseras på samtycke eller på ett avtal och behandlingen utförs på automatiserat sätt.
 • Rätt att inlämna klagomål: du har rätt att inlämna klagomål hos tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där du bor eller arbetar regelbundet, eller den stat där en överträdelse har skett, utan att det påverkar någon annan administrativ eller rättslig tvist om du tror att behandlingen av Personuppgifter har skett otillåtet eller inte efterlever tillämpliga lagar och förordningar.

Du kan utöva ovan nämnda rättigheter genom att kontakta oss enligt följande:

Om du skulle skicka en begäran till oss kan vi behöva inhämta ytterligare Personuppgifter från dig för att verifiera din identitet och kontakta dig, om så är nödvändigt. Denna information, tillsammans med övriga uppgifter vi redan innehar, kommer sedan att behandlas för att uppfylla din begäran, så som krävs av tillämplig lag. När så är nödvändigt kan viss information överföras till andra företag inom eller utanför CNH Industrial Group som agerar som behandlare av dina Personuppgifter, för att uppfylla din begäran. Dina Personuppgifter kommer behandlas den tid som behövs för att utvärdera och administrera din begäran, varefter dina Personuppgifter kommer arkiveras en lämplig tidsperiod som låter oss demonstrera att begäran har administrerats korrekt och inom en lämplig tidsram.

9. UPPDATERINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

Denna Integritetspolicy uppdaterades i maj 2018. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller uppdatera Integritetspolicyn för att återspegla ändrade rättsliga krav på våra behandlingsaktiviteter. Vi kommer publicera alla uppdateringar på denna webbplats och de kommer att gälla från publicering. Vi uppmanar dig att emellanåt granska denna Integritetspolicy för att lära dig hur vi skyddar dina Personuppgifter.

Bli kontaktad